Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuatı ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında düzenlenmiş olan AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin (“AEGON”) bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, müşterilerimizin ve internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizin dikkatlerine sunulmaktadır.

Kişisel verilerinin kullanılması hususu ülkemiz mevzuatında birçok farklı kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunların en başında KVKK, yukarıda bahsi Yönetmelik, sonrasında ise 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği ve sigortacılık alanındaki diğer mevzuat düzenlemeleri, sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerin toplanmasına ve kullanılmasına izin veren düzenlemeler getirmektedir.

Kişisel veriler, AEGON’un meşru faaliyet alanında verdiği hizmetleri sürdürebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu nedenle söz konusu kişisel veriler, poliçe düzenlenmesi, sigorta primlerinin belirlenmesi, tazminat süreçlerinin sürdürülebilmesi, taleplerin yöneltilmesi, poliçe yenileme teklifinin yapılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere meşru faaliyet alanının gerektirdiği diğer tüm amaçlar çerçevesince toplanılacak, işlenilecek ve saklanacaktır.

AEGON, mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz; veri madenciliği, veri tabanı oluşturma, raporlama, pazarlama, pazar araştırması ve iş geliştirme faaliyetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilecek ve çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde kullanılabilecektir.

AEGON ile paylaşılan kişisel veriler, AEGON’un gözetimi ve kontrolü altındadır. AEGON, mevzuat hükümleri gereğince verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurar ve teknik önlemleri alır.

Bireysel emeklilik sözleşmesi ile sigorta poliçelerinden kaynaklanan meşru faaliyet alanına giren yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ve Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü destek hizmeti çerçevesince AEGON tarafından hizmet alınan Şirketler, sermayedarımıza bağlı Şirketler, ortaklık yapısı olan organizasyonlar vb., T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi (HAYMER), Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi (SAGMER), SİSBİS, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) olmak üzere, adli makamlar ve benzeri resmi kurumlar ile veriler paylaşılabilecektir.

Mevzuatın izin verdiği ölçü ve şekilde elde edilen veriler AEGON N.V., bağlı ve iştirak Şirketleri, yurtdışında AEGON N.V.’nin hizmet aldığı üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca bunlar dışında verinin saklanması, işlenmesi ve Bilgi İşlem hizmetleri çerçevesince Bulut (Cloud) ortamı ve uygulamalarında da yurtiçi ve yurtdışında kullanılabilecektir. İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

Müşterilerimiz ya da müşteri adaylarımız ile çalışanlarımız veya iş görüşmesi gerçekleştirilen kişiler aşağıdaki haklara mevzuat uyarınca sahiptir:

haklarına sahiptir.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrasında ve ayrıca hakların kullanımına istisna getiren düzenlemelerde yer alan haller bu maddenin kapsamı dışındadır.Yukarıdaki amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurularınızı İlgili Kişi Başvuru Formu(external link)'nu doldurarak bilgi@aegon.com.tr veya kvk@aegon.com.tr mail adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrasında ve ayrıca hakların kullanımına istisna getiren düzenlemelerde yer alan haller bu maddenin kapsamı dışındadır.

Mevzuat uyarınca, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlülüğü bulunmaktadır. Sözleşmenin yapılmasından sonra paylaşılan veriler ile ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde, verilerin güncel ve doğru hali sigorta ettiren tarafından AEGON ile paylaşılacaktır. Verilerin güncel tutulması zorunluluğu veriyi veren kişiye aittir. AEGON da veriyi veren kişinin talepleri doğrultusunda verileri güncelleyecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ile ilgili her türlü sorun, soru ve önerinizi kvk@aegon.com.tr elektronik posta adresi ile aşağıda yer alan iletişim adresine iletebilirsiniz:

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sokak K2 Plaza NO:14 K:2-3-6
Kadıköy/İSTANBUL
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Sicil No: 393289
Mersis No: 0069010263400023

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde “açık rıza”nızın olması halinde; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi için, sözleşme taraflarından veya sigorta aracılarından, hizmet sağlayıcı şirketler ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen kurum ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği veri tabanlarından, formlardan, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Aegon Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile topluluk şirketleri, iştirakleri ve acenteleri, hizmet sağlayıcıları tarafından; SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından tanıtım ve pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Bu konuda aydınlatıldığımı, işbu metni okuduğumu, anladığımı, KABUL VE BEYAN EDERİM.